1. Õppeprotsessi ettevalmistamine EST

1. Õppeprotsessi ettevalmistamine

1.1 Selgitab eelnevalt välja  ja analüüsib  konkreetse õpperühma õpi- ja erivajadusi ning nendest lähtuvalt seab eesmärgid ja õpiväljundid ning planeerib koolituse sisu (vt lisa 2 Kutsestandardis kasutatud terminid).

Kompetentsi tõendamine

Kui ma esinen mingis firmas kutsutud koolitaja rollis Tööklubide töötutele läbiviimiseks  ja minul pole võimalust enne koolitust saada informatsiooni osalejate kohta, siis iga konkreetse rühma vajadusi ja ootusi uurin esimesel kohtumisel. Osalejad täidavad ankeeti teemade loeteluga. Lisaks me arutleme rühmaga suuliselt ootusi, millega osalejad tulid koolitusele. Sarnane küsitlus ma viin läbi esimese kohtumise lõpus. Selleks ajaks me saam juba tuttavaks, osalejad kohanevad tingimustega. Ma tutvustan nendele programmi, täpsustan midagi vajadusel ning alles pärast seda viin küsitluse läbi.

Saadud vastuste alusel ma kohandan õppeprogrammi ja ettevalmistatud materjali rühma vajaduste, omapära ja ootustega.

Koolituse muudetud programmi ma saadan Töötukassasse, kuna just see organisatsioon on antud koolituse põhiline tellija.

Materjali muudan sõltuvalt sellest, mis info tajumise taset ma jälgin osalejatel. Koolituse protsessis ma võin samuti muuta ettevalmistatud materjale kohandades või muutes neid vastavalt rühma tasemele. Reeglina töötud inimesed on täiskasvanute õppijate eriline kategooria. Nad tulevad tööklubidesse, sest nad suunati, mitte omal initsiatiivil. Enamusel neist pole mingit motivatsiooni õppimiseks. Seda enam mõtlemine on tihti suunatud mitte enesearendamisele, vaid sellele, kuidas säilitada toetust ja kohta Töötukassas. Ma pöörasin tähelepanu sellele, et rühmatöö edukus sõltub sellest, millist tuju annab koolitaja koolituse alguses. Kui kohe koolituse alguses mul õnnestub motiveerida osalejaid tulevaste teadmiste nende elus kasulikkusega, luua usalduslikku keskkonda, siis edasine koolitus läheb produktiivsemalt.

 

Viide tõendus-materjalile

(Tõendusmaterjalide esitamine)

https://svetlana.novucenter.eu/kompetentsi-luhikirjeldus/toendusmaterjalid/

1.2 Koostab koolitusprogrammi ja planeerib oma tegevuse, lähtudes õppekavast (selle olemasolul).

Kompetentsi tõendamine

(max 2000 tähemärki)

Tööklubide raames koolituste läbiviimisel mul pole võimalust valida koolituse kohta ja kellaaega. Aga koolituse programmi ma ehitan niimoodi, et liikuda lihtsalt keerulisele.

Iga kohtumist ma täpselt planeerin arvestades aega, tegevuste vahetust, teema keerulisust, ülesannete arvu, oodatavat tulemust koolituselt, vahetunde ja kohvipause. Meetodeid ja õppematerjale ma valmistan ette niimoodi, et oleks variatiivsus juhuks, kui aega on veel jäänud, aga rühm avaldas soovi saada lisamaterjali ja teha rohkem praktikalisi ülesandeid; või juhul, kui õppematerjal on liiga keeruline või vastupidi liiga lihtne; kui juhtusid mingid ootamatud asjaolud (näiteks arvuti või projektori katkiminek või väljalülitamine, osalejate suure arvu puudus, üleminek distantsõppele jne).

2020. aasta näitas, et on vaja osata kiiresti kohaneda muutuste ja erinevate olukordadega üldse elus. Õppeprotsessis muutunud asjaoludele kiire reageerimise  oskus on väga vajalik minule. Nii, näiteks, kui printer läks katki ja pole võimalust välja trükkida lisamaterjale, mul on alati ettvalmistatud ülesanded, mida osalejad võivad teha ilma mingite abivahenditeta. Või juhul, kui suur arv osalejaid jäi haigeks, ma saan kiiresti adapteerida meie õppetegevuse programmi kohalolevate osalejate arvu jaoks. Kui ma viin läbi koolitust etteantud teemal esimest korda, siis kava ja materjale ma töötan välja vastavalt tellija nõuetele või lähtudes õppe-eesmärkidest. Juhul, kui koolitus viiakse läbi vastavalt  juba väljatöötatud programmile või õppematerjalile, siis siin minu ülesandeks on parandada programmi iga eelmise rühma tagasiside alusel (kui see on võimalik).

Viide tõendus-materjalile

(Tõendusmaterjalide esitamine)

https://svetlana.novucenter.eu/kompetentsi-luhikirjeldus/toendusmaterjalid/

1.3 Valmistab ette konkreetse koolituse sisu ja valib meetodid, lähtudes koolitusprogrammis (õppekavas, selle olemasolul) koolitusprogrammis/õppekavas fikseeritud õpiväljunditest ja varasemast tagasisidest.

Kompetentsi tõendamine

(max 2000 tähemärki)

Nagu koolitaja ja koolituse korraldaja ma arvestan paljusid tegureid metoodika valimisel, aga nimelt järgmiseid:

—          õppe eesmärk ja oodatavad tulemused

—          kättesaadavad vahendid ja füüsiline õppekeskkond

—          koolitamise vorm

—          programmi sisu

—          erinevate meetodite kasutamise võimalused

—          koolituse osalejate kontingent.

Programmi õppematerjali maksimaalseks omandamiseks ja tajumiseks ma püüan hoida teooria ja praktika balanssi, visuaalse ja audiokontenti balanssi. Õppematerjali ja kasutatavate näidete keerulisus sõltub koolituse osalejate haridustasemest.

Igaks kohtumiseks või koolituseks ma valmistan ette materjali ja valin meetodeid, mis sobivad kõige rohkem antud rühmale ja õppe eesmärgile. Kui minul näiteks vene emakeelega töötute rühm ning eesmärgiks on anda neile praktilisi oskusi ja teadmisi tööle astumiseks vajalike dokumentide vormistamisel, siis ma valin nende jaoks materjali vene keeles, valmistan teemakohast teoreetilist õppematerjali, näitan näidiseid, annan ülesande koostada oma dokumendid, viin läbi tehtud dokumentide arutluse, annan tagasiside ja praktilise iseseisva ülesande oskuste harjutamiseks.   

On oluline minu jaoks ka see, et õppeprotsessis valitud metoodika, koolitamisstiil, informatsioon annaksid koolituse osalejatele motivatsiooni uute oskuste omandamiseks. Sel põhjusel on tähtis minule, et valitud metoodika ei tekitaks plokke, vaid looks positiivseid muutusi osalejate mõtlemises. On oluline veel see, et valitud metoodika ja metoodid sobiksid ka minule. Minu jaoks on tähtis rakendatavate meetodite mõistmine ja vastuvõtmine. Vastasel juhul ma hakkan ennast tundma ebakomfortselt ning see saab mõjutada info andmise kvaliteeti. 

Viide tõendus-materjalile

(Tõendusmaterjalide esitamine)

https://svetlana.novucenter.eu/kompetentsi-luhikirjeldus/toendusmaterjalid/

1.4  Koostab ja/või kohandab õppematerjale, lähtudes õppekavast või koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest. Viitab korrektselt allikatele, arvestades autoriõigusi.

Kompetentsi tõendamine

(max 2000 tähemärki)

Õppematerjale ma valin eelnevalt arvestades koolituse teemat, koolituse osalejate kontingenti, õppekeskkonna võimalusi.

Ma valmistan koolituse iga päeva programmi, kui see on kursus, või täielikku programmi ühekordse koolituse juhul.

Kõige sagedamini ma valmistan koolituseks esitlust ette. Minu jaoks on see nagu koolituse kava.

Kuna võivad tekkida erinevad ootamatud asjaolud (nt mitu korda minul ei töötanud projektor), siis mul on alati võimalus anda ettevalmistatud õppematerjali kuidagi teisiti (suuliselt, töölehed, e-kirjad jne).

Kogu materjali, mida ma annan koolituse raames, kinnistatakse teemakohaste jaotusmaterjalide, praktiliste ülesannete ja rühmas, väikestes alarühmades või paarides arutelude abil.

Juhul, kui koolituse osalejad tahavad saada mingit informatsiooni, mille nad lugesid esitlusest läbi, võin pakkuda neile kirjutada endale, välja trükkida lehti või anda infoallika, kust saaks leida antud informatsiooni.

Esitlustes ja jaotusmaterjalides kasutan alati viiteid allikatele.

Võib olla ka materjal, mis on esitatud koolituse tellija poolt. Sellel juhul ma teaten, et antud materjal kuulub firmale. Edasistes koolitustes teiste firmade jaoks mina ei kasuta seda materjali või kasutan vastavalt kokkuleppele firmaga materjalide autorluse mainimisega.

Õppematerjalide ettevalmistamisel ma jälgin koolituse teema uurimise loogikat, lähen lihtsast keerulisele, töötan läbi abistavaid teemasid, mis soodustavad õppematerjali kvaliteetset omandamist.

Viide tõendus-materjalile

(Tõendusmaterjalide esitamine)

https://svetlana.novucenter.eu/kompetentsi-luhikirjeldus/toendusmaterjalid/